• Facebook - Black Circle
  • Instagram Black Round

Pankrac Business Center s.r.o.

IČO: 28499891

zapsaná u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C 146119

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Pankrác Business Centre s.r.o., IČO: 28499891, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146119, podniká mimo jiné v oblasti výroby a prodeje ručně vyráběných šperků a originální bižuterie a souvisejících doplňků, a za účelem prodeje těchto výrobků a jejich propagace rovněž provozuje internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.iprinus.com(uvedené výrobky prodávané spol. Pankrác Business Centre s.r.o.dále jen "Výrobky", uvedené internetové stránky na adrese https://www.iprinus.comdále také jen "webové stránky"). 

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů zájemců (objednatelů) o Výrobky, stejně jako ochrany osobních údajů zástupců objednatele. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Pro naši společnost je ochrana soukromí důležitá, a proto Vás informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním. Tyto informace mohou být v případě potřeby či změny okolností aktualizovány. 

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") a příslušnými právními předpisy.

 

 

I.             JSME SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Pankrác Business Centre s.r.o., IČO: 28499891, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146119, webové stránky: https://www.iprinus.com

 

Pro účely komunikace v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů můžete použít následující kontakty:

 

e-mailová adresa:         ip@pankracbc.cz

doručovací adresa:       Praha 4, Na Pankráci 1724, PSČ 140 00

 

 

II.          JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME? 

 

Osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás při komunikaci s Vámi, a to v rámci objednávání Výrobků. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti se samotným poskytováním našich Výrobků), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (např. datové schránky). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. přepravních společností. 

 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví přímo právní předpisy. 

 

Osobní údaje, které zpracováváme: 

 

·       identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, v případě podnikatelů identifikační číslo, daňové identifikační číslo,

·       kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména adresa bydliště, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, datová schránka, v případě podnikatelů adresa sídla, 

·       údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o Výrobcích, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a dalších platebních údajů nezbytných k provedení platby (nemáme však přístup k údajům o Vaší platební kartě), dále údaje o reklamacích,

·       údaje o pohybu na našich webových stránkách(v tomto případě se jedná o údaje, které nejsme schopni spojit s konkrétní osobou, ale i o osobní údaje, např. vyplněné ve formulářích na našich webových stránkách).

 

Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně Výrobků, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené Výrobky. 

 

 

III.       K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Jestliže u nás koupíte některý z nabízených Výrobků, používáme Vaše osobní údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas. Některé Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek.

 

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete.

 

 

A.    POKUD U NÁS NAKOUPÍTE VÝROBEK

 

V případě, že u nás koupíte některý z nabízených Výrobků, ať už prostřednictvím našich webových stránek nebo emailem či jiným způsobem, provádíme následující zpracování Vašich osobních údajů: 

 

1.       Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost 

 

Pokud u nás jako fyzická osoba koupíte některý z nabízených Výrobků, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. Jestliže u nás uzavřete smlouvu ohledně Výrobků jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. 

 

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 

·       abyste mohli dokončit svou objednávku; 

·       abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení, uzavřít písemnou smlouvu, nebo Vás upozornit na odeslání Výrobku;

·       pro potřeby doručení Výrobku; v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto Výrobku;

·       v souvislosti s reklamací objednaného Výrobku;

·       v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

 

Bez vyplnění požadovaných údajů v rámci objednávkového formuláře našeho internetového obchodu nebude moci být Vaše objednávka vůbec dokončena. Obdobně objednávku učiněnou emailem, která nebude obsahovat potřebné údaje, nebudeme moci akceptovat a nebude tedy moci dojít k uzavření smlouvy.

 

2.       Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany

 

Pokud u nás koupíte některý z nabízených Výrobků, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb (ve smyslu prodeje Výrobků).

 

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich ukončení. 

 

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

3.       Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 

·       zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

·       zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

·       zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména výše zmíněný zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty).Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

B.     POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE PROSTŘEDNICTVÍM RŮZNÝCH KANÁLŮ

 

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, objednávkového nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci nazákladě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) zejména za účelem:

 

·       vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;

·       evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;

·       prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaký Výrobek nebo uplatníte reklamaci.

 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců, a to v případě, kdy následně nedojde k uzavření žádné smlouvy ani k učinění objednávky. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku nebo dojde k uzavření smlouvy, můžeme osobní údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich ukončení.

 

Proti zpracování, které je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

C.        POKUD NAVŠTÍVÍTE NAŠI WEBOVOU STRÁNKU

 

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že navštívíte naši webovou stránku. Jedná se o některé identifikační a kontaktní údaje, zejména o údaje o Vaší návštěvě a pohybu na našich webových stránkách a jejich jednotlivých sekcích včetně Vaší IP adresy, data a času přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem webovém prohlížeči, operačním systému, mobilním zařízení, jazykovém nastavení atd., a dále o údaje, které sami vyplníte v našem kontaktním nebo objednávkovém formuláři (a to i bez toho, že by toho, že by došlo k uzavření kupní smlouvy). Způsob zpracování a doba uložení údajů, které sami vyplníte v našem v objednávkovém nebo kontaktním formuláři, jsou popsány rovněž v předchozím bodu B. těchto podmínek (vedle toho však tyto údaje  vyplněné v kontaktním i objednávkovém formuláři mohou být uloženy a zpracovány rovněž prostřednictvím tzv. cookies, viz. dále).    

 

Údaje o Vaší návštěvě a pohybu na našich webových stránkách včetně údajů vyplňovaných v kontaktním a objednávkovém formuláři na těchto webových stránkách zpracováváme automaticky, a to i pomocí tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš počítač či do Vašeho zařízení a obsahují informace, které mohou být i osobními údaji. Používání cookies můžete v běžně dostupných webových prohlížečích vyloučit v nastavení prohlížeče či prohlížením v tzv. anonymním režimu či anonymním okně. Více informací o cookies, jejich druzích a možnosti jejich neukládání naleznete zde: https://www.iprinus.com/cookies[V1] .    

 

Uvedené údaje o Vaší návštěvě a pohybu na našich webových stránkách zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) zejména za účelem zajištění lepšího fungování webových stránek, přizpůsobení webových stránek Vašim preferencím, za účelem měření a analýzy užívání a návštěvnosti webových stránek a za účelem ochrany webových stránek (např. před neoprávněnými zásahy ze strany třetích osob). Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 12 měsíců[V2] . 

 

Proti zpracování, které je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

 

IV.        PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM NEBO DO TŘETÍCH ZEMÍ?

 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme pouze uvnitř naší společnosti a nepředáváme je jiným subjektům, není-li to nezbytně nutné. Naše webové stránky však využívají e-shopovou platformu společnosti Wix.com Ltd. (www.wix.com) a platební bránu společnosti  Wirecard Card Solutions Ltd. (www.checkoutportal.com.). Tyto společnost zpracovávají i některé Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro technické fungování e-shopového systému a vyřízení objednávky a transakce, a případně i pro analýzu užívání a fungování e-shopového a platebního systému. 

 

Potřeba předání osobních údajů může dále vzniknout v případě dalších externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. zpracovatelé účetnictví a poskytovatelé služeb v oblasti daňového poradenství, poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. Jedním z těchto příjemců jsou i výše uvedení poskytovatelé e-shopového systému a platební brány, jejíž platformy používáme na našich webových stránkách. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením. 

 

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o Vás ad hoc (např. Policie České republiky). I v tomto případě však Vaše osobní údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon. 

 

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o Vás ad hoc (např. Policie České republiky). I v tomto případě však Vaše osobní údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

 

Vaše osobní údaje běžně nepředáváme do třetích zemí (mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor, dále jen "EU/EHP"). V některých případech nicméně může vzniknout potřeba předání Vašich osobních údajů do třetí země, a to zejména v případě uložení či předání dat do třetí země či v případě platebních transakcí mimo EU/EHP, a to v souvislosti se zajištěním fungování našeho objednávkového a platebního systému na našich webových stránkách. V případě, kdy je to možné, jsou data tímto zpracovatelem ukládána v rámci EU/EHP. Údaje mohou být předávány mimo EU/EHP jen za splnění následujících podmínek:

 

·       Evropská komise rozhodla o odpovídající úrovni ochrany v dané zemi či odvětví;

·       správce nebo zpracovatel v dané zemi poskytl vhodné záruky ochrany osobních údajů;

·       v dalších případech upravených Nařízením a právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Bližší podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí jsou upraveny v čl. 44 a násl. Nařízení. 

 

 

 

V.          JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

1)     Právo na přístup k osobním údajům 

 

Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

 

2)     Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů 

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich zpracování či je naplněn jiný důvod jejich výmazu.

 

Máte právo na to, abychom v určitých případech omezili zpracování osobních údajů (v podrobnostech odkazujeme zejména na čl. 18 Nařízení). 

 

3)     Právo na přenositelnost osobních údajů 

 

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů máte taktéž právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

 

4)     Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracování osobních údajů založeno na tom, že je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů či třetí strany, nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely přímého marketingu.

 

5)     Právo odvolat souhlas

 

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.

 

6)     Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo vyřizujeme Vaše žádosti či námitky, máte právo podat stížnost u naší společnosti či přímo u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Pro uplatnění Vašich práv můžete použít formulář dostupný na našich webových stránkách v sekci "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ". Abychom mohli Vaše žádosti či námitky zpracovat, je potřeba, abyste nám sdělili Vaši totožnost, aby nedošlo k poskytnutí informací nesprávné osobě. V pochybnostech o totožnosti žadatele Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti. Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem doložení plnění povinností správce bude písemná komunikace týkající se vyřizování žádostí a námitek uchovávána. Součástí žádosti či námitky by mělo být i odůvodnění, jinak nebudeme schopni takovou žádost či námitku náležitě posoudit a budeme ji muset odmítnout.

 

Bližší podmínky uplatnění Vašich práv (jakožto práv subjektu údajů) upravuje Nařízení.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na stránkách https://www.iprinus.com. Toto znění je účinné od 10. 10. 2018. 

 

 [V1]Ne všechny webové stránky musí nutně používat cookies, resp. všechny druhy cookies, ale většina webových stránek cookies používá. Váš e-shop cookies rozhodně používá, neboť si při následujících návštěvách pamatuje dříve vyplněné údaje, zboří v košíku, kontaktní údaje apod.  Pokud používáte cookies, zde by měl být odkaz na bližší informace o cookies, jejich druzích apod. Toto bude vědět Váš správce webu či IT pracovník, který e-shop připravoval či spravuje. V ideálním případě by zde měly být blíže popsány i postupy, jak vyloučit používání cookies v prohlížeči. Tyto informace o cookies je vhodné mít uvedeny na webových stránkách, a to např. v samostatné sekci Cookies nebo v sekci Ochrana osobních údajů, respektive v podsekci označené jako Cookies. Na tuto sekci Cookies pak bude odkazovat tato informace. V případě, že správce webu nebude vědět, jak tuto sekci formulovat, můžu s tím samozřejmě pomoci, základní jsou ale údaje od správce webu, který by měl vědět, jaké cookies jsou používány, a to jak dlouhé době se mažou.

 [V2]Cookies by neměly být ukládány po dobu delší 12 měsíců od posledního využití. Zde jen upozorňuji, že např. jednotlivé komponenty na webových stránkách mohou používat různé cookies a skladovat různé údaje a po různou dobu - toto je skutečně nutné dořešit s IT pracovníkem/správcem webu, přičemž v těchto podmínkách by měl návštěvník získat informace o tom, co je ukládáno a po jak dlouhou dobu apod.