• Facebook - Black Circle
  • Instagram Black Round

Pankrac Business Center s.r.o.

IČO: 28499891

zapsaná u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C 146119

VZOR ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Adresát/správce:                        

Pankrác Business Centre s.r.o., IČO: 28499891

Na Pankráci 1724

140 00 Praha 4,

e-mail:  ip@pankracbc.cz

 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů a žadatel:             

Jméno a příjmení, datum narození:             ______________________________________________________

 

Adresa:                                                 ______________________________________________________

 

Další identifikační a kontaktní údaje:[1]       ______________________________________________________

 

Předmět žádosti:[2]                      

( ____ )             PRÁVO NA PŘÍSTUP 

( ____ )             Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.);

                        nebo

( ____ )             Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; 

                        nebo

( ____ )             Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

                        na následující e-mailovou adresu:             ________________________________________

                        nebo

                        na následující korespondenční adresu:        ________________________________________

 

( ____ )             PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ     

                        Požaduji opravit/doplnit následující osobní údaje:    

                        ____________________________________________________________________________

                        Opravené/doplněné osobní údaje jsou tyto:

                        ____________________________________________________________________________

 

( ____ )             PRÁVO NA VÝMAZ

                        Požaduji, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje a vymazali je z Vašich systémů:

                        ____________________________________________________________________________

                        a to z následujících důvodů:

                        ____________________________________________________________________________

 

 

( ____ )             PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

                        Požaduji omezit následující zpracování (popis zpracování, které požadujete omezit):

                        ____________________________________________________________________________

                        následujících osobních údajů (kterých osobních údajů se má omezení týkat):

                        ____________________________________________________________________________

                        a to z následujících důvodů:

                        ____________________________________________________________________________

 

( ____ )             PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

                        Požaduji provést přenos těchto osobních údajů, které o mě zpracováváte:

                        ____________________________________________________________________________

                        v následujícím formátu:                                       _________________________________

( ____ )             Přenos osobních údajů proveďte na následující emailovou adresu: _______________________

                        nebo

( ____ )             přímo novému správci:                                        

                        Jméno a příjemní/název správce:                           _________________________________

                        Adresa správce:                                                  _________________________________

                        E-mail a telefon správce:                                      _________________________________

                                                                                              

( ____ )             PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ:

                        Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů:

                        ____________________________________________________________________________

                        a to z následujících důvodů:

                        ____________________________________________________________________________

 

 

Upozornění:       Pokud žádáte o výkon práva na výmaz a/nebo práva na omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

 

                        Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování a/nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, důvody Vaší žádosti. V opačném případě nemůže být žádosti vyhověno. Pro nejrychlejší vyřízení žádosti doporučujeme zaslat žádost na emailovou adresu.

 

V ______________dne _____________

 

                                                                                   _______________________________

                                                                                                          podpis

 

[1] Např. e-mail, telefon - pokud chcete zaslat na emailovou adresu a pro účely případného ověření totožnosti žadatele.

[2]Zaškrtněte křížkem, jaké právo subjektu údajů chcete využít (X ), případně jakým způsobem (X ).

Download this document / Stáhněte si tento dokument